Polsko-amerykańskie rozważania nt. nauczania w pandemii

  • 16-02-2021
  • FP

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” zaprasza na cykl 4 debat w gronie ekspertów z Polski i Stanów Zjednoczonych, podczas których porozmawiamy nt. doświadczeń płynących z nauczania zdalnego czasów pandemii, a także wypracujemy propozycje działań/rekomendacji dla szkół w obu Państwach. Debaty odbędą się w formule on-line i będą prowadzone w języku angielskim.

Doświadczenie kilku miesięcy pozostawania uczniów w domu i chaotycznych prób organizacji przez szkoły nauczania w modelu kształcenia na odległość wskazują na konieczność podjęcia interwencji w trzech obszarach:

  1. wprowadzenia w szkołach uporządkowanego, systemowego modelu wdrażania kształcenia na odległość w oparciu o współdzielone środowisko cyfrowe
  2. wsparcia szkół (dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców) w celu wprowadzenia kultury nauczania na odległość do codziennej praktyki dydaktycznej
  3. wsparcia nauczycieli w nabywaniu praktycznych kompetencji metodyczno-cyfrowych, przydatnych zarówno w czasach pandemii, jak i w okresie post-pandemicznym, w którym doświadczenia ostatnich miesięcy będą wpływały na kształtowanie się nowego modelu nauczania o charakterze hybrydowym.

W każdej zaplanowanej debacie wezmą udział eksperci dziedzinowi z Polski i z USA. Partnerami Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” po stronie amerykańskiej są: Canyon View High SchoolThe Gulf Coast Diplomacy, Common Sense Media. Partnerem wspierającym jest Alumni Association - U.S. State Department Exchange Programs.

Debaty będą transmitowane na żywo online, a nagrania z nich zostaną udostępnione na stronach SMWI. Udział w debatach jest bezpłatny.

Pierwsza debata odbędzie się 22 lutego br. o godz. 18.00 (czasu polskiego), kolejna 30 marca br. O następnych terminach będziemy informować na bieżąco na stronach SMWI oraz FB.

Debaty przeprowadzone będą w ramach projektu "LESSONS LEARNT BY K12 SCHOOLS IN TIMES OF COVID-19" realizowanego przy wsparciu Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie.

Realizacja projektu pozwoli na przygotowanie raportu eksperckiego, zawierającego rekomendacje dla szkół w PL i USA na wypadek wystąpienia kolejnych fal epidemii COVID-19 i innych zjawisk dezorganizujących kalendarz roku szkolnego, przebieg nauki i możliwość kontaktu między nauczycielami a uczniami, a także zapewni możliwość przygotowania uczniów szkół do życia i pracy w otoczeniu wschodzących technologii cyfrowych, które w wyniku pandemii COVID-19 są wprowadzane na wielką skalę w gospodarce i sektorze publicznym.

 

TEMATYKA DEBAT   

 

⇒ Przebieg nauki w szkołach 
22 lutego 2021 r. 

LINK DO TRANSMISJI

PROGRAM


W ramach debaty uczestnicy skoncentrują się na określeniu najważniejszych zmian jakie zaszły w szkołach w PL i USA w czasie  pandemii. Wspólnie wytypujemy kluczowe problemy związane z funkcjonowaniem szkoły, zarówno z perspektywy nauczycieli i kadry zarządzającej szkołami jak również uczniów i rodziców. Debata będzie koncentrować się na zagadnieniach związanych z rolą jaką pełni dziś dyrektor szkoły, w jaki sposób należy przeorganizować pracę szkoły w dobie zagrożeń takich jak COVID-19. W ramach debaty dokonamy swoistej analizy metod dydaktycznych wykorzystywanych w czasie pandemii i zastanowimy się wspólnie, jaki efekt edukacyjny udało się uzyskać w czasie prowadzenia edukacji w modelu zdalnym/online. W ramach prac poruszone zostaną także tematy zaplecza technologicznego niezbędnego w pracy nauczyciela XXI w, oraz roli samorządów lokalnych jako organów prowadzących szkoły. Eksperci zastanowią się jak powinno wyglądać wsparcie szkół w czasie pandemii ze strony organizacji pozarządowych.


⇒ Cyberbezpieczeństwo, higiena cyfrowa i dobrostan uczniów oraz nauczycieli

30 marca 2021 r.

LINK DO TRANSMISJI

PROGRAM


Z badań prowadzonych w Polsce wynika że 50% uczniów uważa że przed pandemią miało lepsze i dużo lepsze relacje z rówieśnikami. Jednocześnie, tylko co drugi rodzic dobrze ocenia pracę nauczycieli w czasie pandemii (patrz: https://zdalnenauczanie.org/). Czas spędzony przed ekranem komputera przez uczniów, znacząco się wydłużył i tym samym wzrosło niebezpieczeństwo zagrożeń jakie wiążą się z funkcjonowaniem z cyfrowym świecie. Wszystkie powyższe informacje skłaniają do refleksji nt. tego jaka powinna być rola szkoły, nauczyciela i rodzica (jako członka społeczności szkolnej) w kontekście zapewnienia uczniom dobrostanu w rozumieniu, bezpiecznego środowiska pracy oraz przestrzeni do budowania relacji rówieśniczych.

Tym samym, analizując sytuację nauczycieli, z których zaledwie 15% miało przed pandemią doświadczenia z nauczaniem zdalnym i brak kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi i usług cyfrowych w pracy dydaktycznej, należy też zastanowić się jak wspierać ich w czasie wyzwania jakim jest pandemia i czas popandemiczny, który dla wszystkich jest swego rodzaju niewiadomą.

Obszary te będą przedmiotem 2 debaty organizowanej w ramach proponowanego projektu.


⇒ Nowe kompetencje uczniów

Trzecia debata zaplanowana w ramach projektu koncentrować się będzie na sferze kompetencji. Kompetencji potrzebnych zarówno na czas pandemii, ale także nowych kompetencji 4.0 (z zakresu kompetencji cyfrowych i transwersalnych) przygotowujących uczniów do pracy w firmach Przemysłu 4.0

Dysruptywne zmiany w wymiarze globalnym tworzą warunki dla transformacji tradycyjnych branż gospodarki w domeny Przemysłu 4.0. W otoczeniu wschodzących technologii – sztucznej inteligencji, big data, chmury obliczeniowej, wirtualnej rzeczywistości i innych – umiejętności, wiedza oraz postawy proaktywne wysuwają się na plan pierwszy, stając się głównym motorem rozwoju i konkurencyjności gospodarek. W Polsce prawdę tę przyswoiliśmy we wciąż niewystarczającym stopniu, co ujawniła także obecna pandemia koronawirusa (COVID-19).

By sprostać wyzwaniom trzeciej dekady XXI wieku, Polska musi zbudować system, którego centrum będą z jednej strony kompetencje 4.0, łączące umiejętności cyfrowe ze zbiorem kompetencji społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych, z drugiej zaś – zintegrowany w skali indywidualnego doświadczenia proces „uczenia się przez całe życie”, zainicjowany w szkole, a następnie przebiegający w naturalnym środowisku aktywności – przedsiębiorstwie, instytucji czy organizacji.

Wydaje się że należy porzucić dotychczasowe reaktywne zmiany i korekty istniejących rozwiązań na rzecz wykreowania w latach 2020-2022 podstaw nowego – programowo i strukturalnie – systemu rozwoju nowoczesnych kompetencji społeczeństwa adekwatnych do czasów czwartej rewolucji przemysłowej.  


⇒ Wnioski z pandemii COVID-19 i jej wpływu na funkcjonowanie szkół

Debata numer 4 będzie swego rodzaju podsumowaniem projektu. W ramach tego spotkania uczestnicy zmierzą się z wyzwaniem jakimi jest sformułowanie wniosków i lekcji, jakie niesie za sobą czas pandemii. Wypracowane zostaną wnioski zarówno w zakresie organizacji procesu nauczania i pracy szkoły jak również wytypowane zostaną najskuteczniejsze metody nauczania i modele pracy, adekwatne na czas innych epidemii po COVID -19, ale i na „New normal”.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!